بانک صادرات آذربایجان شرقی – اتاق کنفرانس

معماری داخلی
سامانه صوتی
نورپردازی
پخش تصویر
ضبط تصویر
کنفرانس
ترجمه همزمان
  • بانک صادرات آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • ۱۳۹۴
  • طراحی و ساخت میز کنفرانس و تجهیزات سامانه کنفرانس به همراه ضبط تصویر اتوماتیک اتاق کنفرانس مدیریت ساختمان مرکزی بانک صادرات آذربایجان شرقی