کلينيک دندان پزشکی بيمارستان شرکت ملی نفت ايران
موضوع قرارداد : طراحی و اجرای سیستم پیجینگ کلینیک دندانپزشکی بیمارستان شرکت ملی نفت ایران
کارفرما : شرکت بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
محل پروژه : تهران، خیابان سرهنگ سخایی، بیمارستان شرکت نفت
تاریخ تحویل پروژه : 1386/06/14
وضعیت پروژه : تحویل قطعی