طراحی و اجرای سيستم صوت موزه مردم شناسی حمام قجر
موضوع قرارداد : طراحی و اجرای سيستم صوت موزه مردم شناسی حمام قجر
کارفرما : سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین
محل پروژه : قزوین، موزه مردم شناسی حمام قجر
تاریخ تحویل پروژه : 1385/08/28
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
حمام قجر یکی از اماکن تاریخی شهر قزوین است که توسط سازمان نوسازی و بهسازی این شهر مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و در حال حاضر به عنوان موزه مردم شناسی مورد بهره برداری می باشد.
موزه مردم شناسی دارای سه فضای مجزاست که لازم بود در هر یک از این سه فضا، فایل صوتی متناسب با آن پخش شود و ضمناً امکان پخش زنده­ی صدا به وسیله­ی میکروفن در همه­ی قسمت ها ضروری بود. لذا طراحی سیستم صوت این مجموعه با در نظر گرفتن موارد فوق صورت گرفته است.
با توجه به قدمت تاریخی بنا ، محدودیت های جدی در مورد دکوراتیو و نحوه ی نصب تجهیزات مورد توجه کارفرما بود که ملاحظات فوق در نصب تجهیزات لحاظ شده است.
رضایت نامه کسب شده از کارفرما :