طراحی و اجرای سيستم صوت صحن های حرم مطهر رضوی
موضوع قرارداد : طراحی و اجرای سيستم صوت صحن های حرم مطهر رضوی
کارفرما : آستان قدس رضوی
محل پروژه : مشهد، صحن های حرم مطهر رضوی
تاریخ تحویل پروژه : 1386/02/20
وضعیت پروژه : تحویل قطعی