رضایت نامه های کارفرمایان قبلی
شرکت فارس تکنولوژی کیش این افتخار را دارد که از بسیاری از کارفرمایان قبلی خود موفق به دریافت رضایت نامه به منظور حسن انجام مسوولیت های خود گردیده است.
در زیر برخی از این رضایت نامه قرار دارد.